برنامه نوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

 

برنامه روز افتتاحیه

   
برنامه سالن 1 روز 11 خرداد 1387    
برنامه سالن 2 روز 11 خرداد 1387    
برنامه سالن 1 روز 12 خرداد 1387    
برنامه سالن 2 روز 12 خرداد 1387    
برنامه سالن 1 روز 13 خرداد 1387    
برنامه سالن 2 روز 13 خرداد 1387