برنامه بیستمین كنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران

 
 

 

 

 

 
   

برنامه روز اول

 
 

برنامه روز 12 اردیبهشت 88 سالن 2

برنامه روز 12 اردیبهشت 88 سالن 1

 
  برنامه روز 13 اردیبهشت 88 سالن 2

برنامه روز 13 اردیبهشت 88 سالن 1

 
  برنامه روز 14 اردیبهشت 88 سالن 2 برنامه روز 14 اردیبهشت 88 سالن 1  
  برنامه روز 15 اردیبهشت 88 سالن 2 برنامه روز 15 اردیبهشت 88 سالن 1