برنامه باز آموزی مدون بیماریهای خون (1) ویژه متخصصین داخلی

کد :3307007و3307006

 

       روز پنج شنبه مورخ 3/8/86

 

ساعت

موضوع

سخنران

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

9:30-8:30

 

 

 

علائم عمومی سرطانهای شایع

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

جناب آقای دکتر فاضل الهی

 

 

 

10:30-9:30

 

 

شیمی درمانی واصول آن  

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

جناب آقای دکتر فاضل الهی 

 

 

 

11-10:30

 

 استراحت

 

 

12 11

 

 

ترومبوزها و درمانهای آنتی کو آگولان

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

جناب آقای دکتراشرفی 

 

 

13- 12

 

 

 

 پیشگیری از سرطان

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

 

جناب آقای دکتربابک بهار

 

 

 

14- 13

 

 

 لوسمیهای حاد مقدمه و کلیات ودرمانهای نوین 

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

 

 

جناب آقای دکتررضوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای خون (1) ویژه متخصصین داخلی

کد :3307001

 

       روز پنج شنبه مورخ 19/7/86

 

ساعت

موضوع

سخنران

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

9:30-8:30

 

 

 

کلیات خون شناسی و طبقه بندی کم خونیها

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

جناب آقای دکتر علی خدابنده

 

 

 

10:30-9:30

 

 

 انعقاد خون و اختلالات انعقادی

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

جناب آقای دکتر رمضانعلی شریفیان

 

 

 

11-10:30

 

 استراحت

 

 

12 11

 

 

  پرخونی میلوپرولیفراتیو میلوفیبروز

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

جناب آقای دکتر حسن جلائی خو

 

 

 

13- 12

 

 

 

 دیسکر ازی پلاسموسل

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

 

جناب آقای دکتر شفائیان

 

 

 

 

14 13

 

 

 

 کم خونیهای مگالوپلاستیک

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

جناب آقای دکتر هاشمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای خون (1) ویژه متخصصین داخلی

کد :3307004

 

       روز پنج شنبه مورخ 62/7/86

 

ساعت

موضوع

سخنران

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

9:30-8:30

 

 

 

کلیات پیوند مغزو استخوان و استم سل

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

جناب آقای دکتر رضا صفایی

 

 

 

10:30-9:30

 

 

 اختلالات پلاکتی ارثی واکتسابی

 

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

جناب آقای دکتر  واعظی                                         

 

 

 

11-10:30

 

 استراحت

 

 

12 11

 

 

بیماریهای پلاسموسل

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

جناب آقای دکتر   بایبردی                 

 

 

 

13- 12

 

 

 

 

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

 

خانم دکتر ملیحه حسین زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای خون (1) ویژه متخصصین داخلی

کد :3307003

 

       روز پنج شنبه مورخ 10/8/86

 

ساعت

موضوع

سخنران

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

9:30-8:30

 

 

 

فوریتها ی سرطان

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

سرکار خانم دکتر صنمبر صدیقی

 

 

 

10:30-9:30

 

 

کم خونی فقرآهن

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

جناب آقای دکترامامی  

 

 

 

11-10:30

 

 استراحت

 

 

12 11

 

 

  لنفوم ها و هوچکن

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

جناب آقای دکتر شهراسبی

 

 

 

 

13- 12

 

 

 

 علائم پوستی بیماریهای بدخیم  

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

 

سرکار خانم  دکتر کاوسی 

 

 

 

14 13

 

 

 

 درمان عفونتها در سرطان   

30 دقیقه آموزش

30 دقیقه بحث پرسش وپاسخ

 

 

جناب آقای دکترامیری