.برنامه باز آموزی مدون بیماریهای  دستگاه گوارش (1) ویژه متخصصین داخلی کد(3307019)

 

       روز پنج شنبه مورخ 17/8/86

 

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

 

9:30-8:30

 

 

 

الف :اختلالات حرکتی مری

1- علائم وراههای تشخیصی مانند مانومتری                    

2- شناخت بیماریهای شایع مانند آشالازی و اسپاسم منتشر مری   

      3 -  روشهای درمانی   

جناب آقای دکتر مرتضوی

 

 

60

 

 

10:30-9:30

 

 

 

 

ب: ازوفاژیت ناشی از ریفلاکس

1- اهمیت و شیوع بیماری

2- روشهای تشخیصی و درمانی در کسانی که با علائم  ریفلاکس گاستروازوفاژیال مراجعه می کنند

3- علائم خارج دستگاه گوارش و عوارض درازمدت بیماری

جناب آقای دکتر مرتضوی

 

 

60

 

 

11-10:30  

 

 استراحت 

 

 

 

 

 

12 11

 

 

د : گاستریتها

1- انواع گاستریتها، عوامل ایجادکننده

2- راههای تشخیص و درمان

 

جناب آقای دکتر اسحق حسینی

60

 

 

13:30- 12

 

 

ه: اولسر پیتیک

1- علل مهم ایجاد کننده آن مانند هلیکوباکترپیلوری و NSAID

-2  نقش عوامل دیگر مانند سیگار ، استرسهای روحی و عوامل ارثی

3- روشهای تشخیصی و درمانهای جدید

 

 

جناب آقای دکتر قدیمی

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای دستگاه گوارش 2  ویژه متخصصین داخلی (کد 3307020)

 

       روز پنج شنبه مورخ 24/8/86

 

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

9:30-8:30

 

 

الف : کانسر

1- شناخت علل شایع مانند آسکاریس ، ژیاردیا ، کرمهای پهن و فاسیولاو.

2-  علائم بالینی و آزمایشگاهی

3-  روشهای تشخیصی ودرمانی

جناب آقای دکتر خلیل اسفندیاری

 

 

 

60

 

 

10:30-9:30

 

 

ب : سندرمهای سوء جذب

1- علائم بالینی و آزمایشگاهی سندرم

2- شناخت علل شایع مانند بیماری سلیاک

3- روشهای تشخیص علل مختلف این سندرم و راههای درمانی

جناب آقای دکتر کلانی

 

 

60

 

 

11-10:30

 

 استراحت

 

 

12- 11

 

د: اختلالات حرکتی روده ها

1- شناخت اختلالات شایع مانند سندرم روده تحریک پذیر

2- تأکید بر اهمیت اختلالات شایع بیماریهای دستگاه گوارش

3- علائم بالینی و درمان این بیماری

جناب آقای دکتر فره وش

 

 

60

 

 

13- 12

 

 

ه :بیماریهای التهابی روده

1- شناخت انواع مختلف ابتلای لوله گوارش در بیماریهای کولیت اولسرتیو و کرون

2- تظاهرات خارج روده ای و عوارض درازمدت این بیماریها روشهای مختلف درمان طبی و جراحی

 

جناب آقای دکتر اسحق حسینی

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای دستگاه گوارش 3  ویژه متخصصین داخلی (کد 3307021)

 

       روز پنج شنبه مورخ 1/9/86

 

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

9:30-8:30

 

 

 

د: سرطانهای کبد ، مجاری صفراوی و پانکراس 

1- عوامل مستعد کننده و اپیدمیو لوژی این تومورها 

2- تظاهرات بالینی و درمان

 

جناب آقای دکتر میرباقری

 

 

 

 

60

 

 

10:30-9:30

 

 

ب : هپاتیتهای حاد ویروسی

1- شناخت علل مختلف ویروسی ،دارویی ، متابولیک و خود ایمنی

2- علا ئم و روشهای تشخیص علل مختلف بیماری

3- عوارض درازمدت و درمان این بیماریها 

 

جناب آقای دکتر نصیری طوسی

 

 

 

60

 

 

 

11-10:30

 

 استراحت

 

 

12 11

 

 

ج : هپاتیتهای مزمن 

1- عوارض ایجاد کننده سیروز

2- علائم بالینی و عوارض درازمدت

3- درمانهای نگهدارنده و نقش پیوند کبد در درمان آ ن  

جناب آقای دکتر نصیری طوسی 

 

60

 

 

13- 12

 

 

ج : سیروز کبدی

1- عوارض ایجاد کننده سیروز

2- علائم بالینی و عوارض درازمدت

3- درمانهای نگهدارنده و نقش پیوند کبد در درمان آن

 

جناب آقای دکتر قدیمی 

 

 

 

60

 

 

14-13

 

 

 

ه :کیستها و آبسه های کبدی 

1- شامل کیستهای مادرزادی ،عفونی (مانند کیست آمیبی ) و انگلی (مانند کیست هیداتیک )

2- علائم بالینی ،روشهای تشخیصی و درمانی 

 

جناب آقای دکتر وحدانی 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای دستگاه گوارش 4  ویژه متخصصین داخلی (کد 3307022)

 

       روز پنج شنبه مورخ 8/9/86

 

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه)

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

10:30-8:30

 

 

 

 

الف : سیروز کبدی

- عوارض ایجاد کننده سیروز

2- علائم بالینی و عوارض درازمدت

3- درمانهای نگهدارنده و نقش پیوند کبد در درمان آن

 

 

 

جناب آقای دکتر قدیمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

11-10:30

 

 استراحت

 

 

12 11

 

 

 

ج : یبوست مزمن 

1- تعریف و علل ایجاد کننده 

2- شناخت مسائل و بیماریهای همراه مانند هموروئید ، زخم منفرد رکتوم (S.R.U) و دیور تیکولوز  

3- نقش رژیمهای غذایی و نحوه زندگی در سیر بیماری

4- روشهای درمانی   

جناب آقای دکتر بقراطیان

 

 

 

60

 

 

 

12:30- 12    

 

 

 

د: پولیپهای دستگاه گوارش

1- انواع واهمیت پولیپ های لوله گوارش (به خصوص کولون ) مثل پولیپ های هیپرپلاستیک ، آدنوماتوز و.......... 

2- سندرمهای پولیپوز ارثی

3- علائم بالینی و روشهای درمانی

4- ریسک ایجاد کانسر در لوله گوارش 

 

جناب آقای دکتر غفرانی

 

 

 

30

 

13- 12:30   

 

 

 

الف : دیورتیکولهای دستگاه گوارش 

1- توصیف دیورتیکولهای مری ، روده باریک وبزرگ 

2-  علائم دیورتیکولها مانند دیورتیکولیت ، بیماری دیور تیکولی دردناک ،خونریزی گوارشی و..........

3-  روشهای درمان ،علائم و عوارض فوق الذکر

 

 

جناب آقای دکتر غفرانی

 

 

 

 

30