ایام هفته

 

مورخ

برنامه های مدون

مسئول دوره

تعداد جلسات

پنج شنبه

19/7/1386

برنامه مدون خون

آقای دکتر کیهانی

 

جلسه اول

پنج شنبه

26/7/1386

برنامه مدون خون

آقای دکتر کیهانی

 

جلسه دوم

پنج شنبه

3/8/1386

برنامه مدون خون

آقای دکتر کیهانی

 

جلسه سوم

پنج شنبه

10/8/1386

برنامه مدون خون

آقای دکتر کیهانی

 

جلسه چهارم

پنج شنبه

17/8/1386

برنامه مدون گوارش

آقای دکتر اسحق حسینی

 

جلسه اول

پنج شنبه

24/8/1386

برنامه مدون گوارش

آقای دکتر اسحق حسینی

 

جلسه دوم

پنج شنبه

1/9/1386

برنامه مدون گوارش

آقای دکتر اسحق حسینی

 

جلسه سوم

پنج شنبه

8/9/1386

برنامه مدون گوارش

آقای دکتر اسحق حسینی

 

جلسه چهارم

پنج شنبه

15/9/1386

برنامه مدون قلب و عروق

آقای دکترقارونی

 

جلسه اول

پنج شنبه

22/9/1386

برنامه مدون قلب و عروق

آقای دکتر قارونی

 

جلسه دوم

پنج شنبه

29/9/1386

برنامه مدون قلب و عروق

آقای دکتر قارونی

 

جلسه سوم

پنج شنبه

6/10/1386

برگزار نگردید

 

 

 

پنج شنبه

13/10/1386

برنامه مدون روماتولوژی

آقای دکتر امیرپور

 

جلسه اول

پنج شنبه

20/10/1386

برنامه مدون روماتولوژی

آقای دکتر امیرپور

 

جلسه دوم

پنج شنبه

27/10/1386

برنامه مدون روماتولوژی

آقای دکتر امیرپور

 

جلسه سوم

پنج شنبه

4/11/1386

برنامه مدون گوارش (جبرانی)

آقای دکتراسحق حسینی

 

جلسه چهارم