برنامه باز آموزی مدون بیماریهای  روماتولوژی (1) ویژه متخصصین داخلی کد(3307023)

       روز پنج شنبه مورخ 13/10/86

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

7:45- 8    

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

 

 

 

 

8- 9

 

الف : نقرس و نقرس کاذب

 • تعریف بیماری را بیان نماید  .
 • پاتوژنز ،انواع و طبقه بندی بیماری را بیان نماید .
 • تظاهرات آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری را تفسیر نماید .
 • تظاهرات رادیولوژیک بیماری را بشناسد .
 • معیارهای تشخیص بیماری را بیان نماید .
 • تشخیص های افتراقی ونحوه رسیدن به تشخیص را بیان نماید .
 • پیشگیری اولیه بیماری را بیان نماید.
 • پیشگیری ثانویه بیماری را درموارد فوری وسرپائی بیان نموده ودستورات مناسبی ارائه دهد.

سرکارخانم

 دکتر   سمنگوئی

 

 

 

 

 

 

 

60دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- 10

ب : کمردردها

 • تعریف بیماری را بیان نماید  .
 • پاتوژنوز ،انواع و طبقه بندی بیماری را بیان نماید .
 • تظاهرات آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری را تفسیر نماید .
 • تظاهرات رادیولوژیک بیماری را بشناسد .
 • معیارهای تشخیص بیماری را بیان نماید .
 • تشخیص های افتراقی ونحوه رسیدن به تشخیص را بیان نماید .
 • پیشگیری اولیه بیماری را بیان نماید.

                       پیشگیری ثانویه بیماری را درموارد فوری وسرپائی بیان نموده ودستورات مناسبی ارائه دهد

سرکارخانم

 دکتر   سمنگوئی

 

 

60 دقیقه

 

 

 

 

10- 10:30  

استراحت

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30- 11                    

ج : لوپوس اریتماتوز سیستمیک

 • تعریف بیماری را بیان نماید  .
 • پاتوژنوز ،انواع و طبقه بندی بیماری را بیان نماید .
 • تظاهرات آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری را تفسیر نماید .
 • تظاهرات رادیولوژیک بیماری را بشناسد .
 • معیارهای تشخیص بیماری را بیان نماید .
 • تشخیص های افتراقی ونحوه رسیدن به تشخیص را بیان نماید .
 • پیشگیری اولیه بیماری را بیان نماید.
 • پیشگیری ثانویه بیماری را درموارد فوری وسرپائی بیان نموده ودستورات مناسبی ارائه دهد.

 

 

جناب آقای

 دکتر   حکیم

 

 

 

 

30دقیقه

 

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای  روماتولوژی (1) ویژه متخصصین داخلی کد(3307023)

       روز پنج شنبه مورخ 13/10/86

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

 

 

 

 

12 - 11

             

 

د: پلی میوزیت و درماتومیوزیت

 • تعریف بیماری را بیان نماید  .
 • پاتوژنز ،انواع و طبقه بندی بیماری را بیان نماید .
 • تظاهرات آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری را تفسیر نماید .
 • تظاهرات رادیولوژیک بیماری را بشناسد .
 • معیارهای تشخیص بیماری را بیان نماید .
 • تشخیص های افتراقی ونحوه رسیدن به تشخیص را بیان نماید .
 • پیشگیری اولیه بیماری را بیان نماید.
 • پیشگیری ثانویه بیماری را درموارد فوری وسرپائی بیان نموده ودستورات مناسبی ارائه دهد.

جناب آقای

 دکتر   حکیم

 

 

 

 

 

 

 

60دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- 12

ه : اسکلرودرمی

 • تعریف بیماری را بیان نماید  .
 • پاتوژنوز ،انواع و طبقه بندی بیماری را بیان نماید .
 • تظاهرات آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری را تفسیر نماید .
 • تظاهرات رادیولوژیک بیماری را بشناسد .
 • معیارهای تشخیص بیماری را بیان نماید .
 • تشخیص های افتراقی ونحوه رسیدن به تشخیص را بیان نماید .
 • پیشگیری اولیه بیماری را بیان نماید.

پیشگیری ثانویه بیماری را درموارد فوری وسرپائی بیان نموده ودستورات مناسبی ارائه دهد.

جناب آقای

 دکتر   احمد زاده

 

 

 

60 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 - 13

و: بورسیتها و تاندونیتها

 • تعریف بیماری را بیان نماید  .
 • پاتوژنوز ،انواع و طبقه بندی بیماری را بیان نماید .
 • تظاهرات آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری را تفسیر نماید .
 • تظاهرات رادیولوژیک بیماری را بشناسد .
 • معیارهای تشخیص بیماری را بیان نماید .
 • تشخیص های افتراقی ونحوه رسیدن به تشخیص را بیان نماید .
 • پیشگیری اولیه بیماری را بیان نماید.
 • پیشگیری ثانویه بیماری را درموارد فوری وسرپائی بیان نموده ودستورات مناسبی ارائه دهد.

 

 

جناب آقای

 دکتر   احمد زاده

 

 

 

 

60 دقیقه

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای  روماتولوژی (2) ویژه متخصصین داخلی کد(3307024)

       روز پنج شنبه مورخ 86/10/20

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

7:45- 8    

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

 

 

 

 

8:30- 9:30

 

الف : آرتریت روماتوئید و سندرم شوگون 

 • تعریف بیماری را بیان نماید  .
 • پاتوژنز ،انواع و طبقه بندی بیماری را بیان نماید .
 • تظاهرات آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری را تفسیر نماید .
 • تظاهرات رادیولوژیک بیماری را بشناسد .
 • معیارهای تشخیص بیماری را بیان نماید .
 • تشخیص های افتراقی ونحوه رسیدن به تشخیص را بیان نماید .
 • پیشگیری اولیه بیماری را بیان نماید.
 • پیشگیری ثانویه بیماری را درموارد فوری وسرپائی بیان نموده ودستورات مناسبی ارائه دهد.

 

سرکار خانم دکتر کریمی

 

 

 

 

 

 

 

60دقیقه

 

 

 

 

 

9:30- 10  

استراحت

 

 

 

 

 

 

 

 

10- 12                              

 

ج :واسکولیت ها   

 • تعریف بیماری را بیان نماید  .
 • پاتوژنوز ،انواع و طبقه بندی بیماری را بیان نماید .
 • تظاهرات آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری را تفسیر نماید .
 • تظاهرات رادیولوژیک بیماری را بشناسد .
 • معیارهای تشخیص بیماری را بیان نماید .
 • تشخیص های افتراقی ونحوه رسیدن به تشخیص را بیان نماید .
 • پیشگیری اولیه بیماری را بیان نماید.
 • پیشگیری ثانویه بیماری را درموارد فوری وسرپائی بیان نموده ودستورات مناسبی ارائه دهد.

 

 

 

 

 

 

سرکارخانم

 دکتر   امیر پور

 

 

 

 

 

 

 

120 دقیقه

 

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای  روماتولوژی (3) ویژه متخصصین داخلی کد(3307025)

       روز پنج شنبه مورخ 86/10/27

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

7:45- 8    

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

 

 

 

 

8- 9

الف : بهجت 

 • تعریف بیماری را بیان نماید  .
 • پاتوژنز ،انواع و طبقه بندی بیماری را بیان نماید .
 • تظاهرات آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری را تفسیر نماید .
 • تظاهرات رادیولوژیک بیماری را بشناسد .
 • معیارهای تشخیص بیماری را بیان نماید .
 • تشخیص های افتراقی ونحوه رسیدن به تشخیص را بیان نماید .
 • پیشگیری اولیه بیماری را بیان نماید.
 • پیشگیری ثانویه بیماری را درموارد فوری وسرپائی بیان نموده ودستورات مناسبی ارائه دهد.

جناب آقای

 دکتر امام

 

 

 

 

 

 

 

60دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

9- 10      

 

 

ب :آرتریت عفونی  

 • تعریف بیماری را بیان نماید  .
 • پاتوژنوز ،انواع و طبقه بندی بیماری را بیان نماید .
 • تظاهرات آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری را تفسیر نماید .
 • تظاهرات رادیولوژیک بیماری را بشناسد .
 • معیارهای تشخیص بیماری را بیان نماید .
 • تشخیص های افتراقی ونحوه رسیدن به تشخیص را بیان نماید .
 • پیشگیری اولیه بیماری را بیان نماید.

       پیشگیری ثانویه بیماری را درموارد فوری وسرپائی بیان نموده ودستورات مناسبی ارائه دهد

جناب آقای

 دکتر امام

 

 

 

60 دقیقه