ماه

برنامه مدون

روز

تاریخ

مسئول دوره

مناسبت ها

 

مهرماه

 

 

پنج شنبه

8/7/95

دکتر مسجدی

 

ریه

پنج شنبه

15/7/95

دکتر حیدرنژاد

 

 

پنج شنبه

22/7/95

 

20و21 مهرماه- تاسوعا و عاشورا

پنج شنبه

29/7/95

دکتر حیدرنژاد

 

 

 

آبان ماه

 

 

پنج شنبه

6/8/95

دکتر اسحق حسینی

 

گوارش

 

پنج شنبه

13/8/95

دکتر اسحق حسینی

 

پنج شنبه

20/8/95

 

 

پنج شنبه

27/8/95

دکتر کلانتری

 

 

 

آذرماه

 

 

 

       قلب

 

 

پنج شنبه

4/9/95

دکتر کلانتری

 

پنج شنبه

11/9/95

 

10/9 شهادت امام رضا(ع)

پنج شنبه

18/9/95

دکتر قارونی

 

پنج شنبه

25/9/95

دکتر قارونی

 

 

دی ماه

 

 

غدد

پنج شنبه

2/10/95

دکتر قارونی

 

پنج شنبه

9/10/95

دکتر نخجوانی

 

پنج شنبه

16/10/95

دکتر نخجوانی

 

پنج شنبه

95/10/23

دکتر استقامتی

 

پنج شنبه

95/10/30

دکتر استقامتی

 

 

بهمن ماه

 

عفونی

 

پنج شنبه

7/11/95

دکتر وحدانی

 

پنج شنبه

14/11/95

دکتر وحدانی

 

 

بهمن ماه

خون

 

  پنج شنبه

21/11/95

دکتر کیهانی

 

پنج شنبه

28/11/95

دکتر کیهانی

 

 اسفندماه

 

پنج شنبه

95/12/5

 

 

پنج شنبه

95/12/12

 

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

پنج شنبه

95/12/19

 

 

پنج شنبه

95/12/26

 

 

 

 

 

 

  

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای  ریه (1) ویژه متخ/صصین داخلی کد(39307008)

 

                                روز پنج شنبه مورخ 29/7/95

 

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

 

9:30-8:30

 

 

 

الف :روشهای تشخیص دربیماریهای ریه

1- اندیکاسیونهای درخواست وتفسیر رادیوگرافی سینه

2- اندیکاسیونهای اسپیرومتری وتفسیر موارد شایع ( انسدادی ،تحدیدی)

3- اندیکاسیونهای برونکوسکوپی

4- روشهای تهاجمی وغیر تهاجمی دربیماریهای ریوی (انواع بیوپسی ها واندیکاسیونهای هرکدام،توراکوسکوپی،مدیاستینوسکوپی و...)

 

60

 

 

10:30-9:30

 

 

ب: مایع جنبی و بیماریهای پلور

1-        علائم بالینی

2-       یافته های فیزیکی وپاراکلینیک درتشخیص مایع جنبی

3-       نحوه بررسی مایع جنبی

علل ایجادکننده مایع جنبی و روشهای درمان بدخیمی های پلور (متاستاتیک واولیه)

 

60

 

 

11-10:30  

 

 استراحت 

*

*

12 11

 

 

برونشکتازی وآبسه ریه

       1 - تعریف برونکشتازی

       2- انواع برونکشتازی

       3- علل ایجاد کننده برونکشتازی

        4- علائم بالینی

        5- روشهای تشخیصی

       6- روشهای درمانی واندیکاسیونهای جراحی

        7- علائم بالینی آبسه ریه

       8- علل ایجاد کننده آبسه ریه

       9- درمان دارویی واندیکاسیونهای جراحی دردرمان آبسه ریه

 

60

 

 

12- 12:30

نماز

 

 

13- 12:30:30

 

 

 

 

 

آسم برونشیال

1-        تعریف آسم

2-       علائم بالینی

3-       پاتوفیزیولوژی آسم برونشیال

4-       طبقه بندی انواع آسم

5-       یافته های فیزیکی

6-       روشهای تشخیص آسم

7-       مرحله بندی آسم

8-       درمان آسم براساس شدت

9-       علائم خطر وموارد فوری درآسم

10-      تازه های درمان درآسم

11-    آسم وحاملگی

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای  ریه (2) ویژه متخصصین داخلی کد(39307009)

 

                                روز پنج شنبه مورخ 8/7/1395

 

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

8:15 - 8:30

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

 

9:30-8:30

 

 

 

 

الف :COPD

1-       تعریف COPD

2-      علائم بالینی COPD

3-      علل ایجادکننده  COPD

4-      یافته های فیزیکی وتغییرات اسپیرومتریک وگازهای خون شریانی در COPD

5-      یافته های رادیولوژیک در COPD

6-      روشهای تشخیصی

7-      روشهای درمانی

8-    علل تشدید COPD

 دکتر حیدرنژاد

 

 

 

 

60

 

 

10:30-9:30

 

 

 

ب: بیماریهای انترستیسیل (ILD)

1-       تعریف بیماریهای انترستیسیل ریه

2-      علل ایجادکننده بیماریهای انترستیسیل

3-      روشهای تشخیصی وروشهای درمانی

 

دکتر سید شهاب الدین محمد مکی

 

60

 

 

11-10:30  

 

 استراحت 

*

*

12 11

 

 

 

ج: بیماریهای عروقی ریه

            آمبولی ریه:

1-       عوامل مستعدکننده

2-      علائم بالینی

3-      یافته های فیزیکی

4-      یافته های رادیولوژیک

5-      روشهای تشخیص

6-      درمان دارویی واقدامات Invasive درمانی مثل آمبولکتومی و...

خانم دکتر عدیمی

 

 

 

60

 

 

13- 12

 

 

 

د : ARDS

       1 تعریف ARDS

       2- علل ایجاد  ARDS      

       3-  پاتوژنز ARDS

       4- تشخیص ودرمان واندیکاسیونهای ونتیلاسیون مکانیکی

 

دکتر هاشمیان

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای  ریه (3) ویژه متخصصین داخلی کد(39307010)

 

                                روز پنج شنبه مورخ 15/7/1395

 

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

 

9:30-8:30

 

 

 

الف : اختلالات اسیدوبازدربیماریهای ریوی

1-       کلیات تعادل اسید وباز

2-      اسیدوزتنفسی : علل ایجادکننده ونحوه بررسی و درمان

3-      آلکولوز تنفسی :  علل ایجادکننده ونحوه بررسی و درمان

4-     PPH: تعریف ، علائم بالینی ،یافته های فیزیک

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:30-11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب: سل

1-       کلیات سل واپیدمیولوژی سل درجهان وایران

2-      باکتریولوژی سل (مایکوباکتریوم توبرکولوزیس واشکال مایکوباکتریوم غیرسلی )

3-      روشهای تشخیصی باکتریولوژیک سل

4-      ارزش تست PPD و BCG

5-      تغییرات رادیولوژی سینه درسل

6-      علائم بالینی سل ( علائم بالینی سل ریوی واشاره به انواع گرفتاری سل خارج ریوی)

7-      روشهای بیماریابی سل

8-    روشهای درمان ( DOTS) ،شناخت دستورالعمل کشوری درمان ضد سل

 استراحت   و نماز

9-      اندیکاسیونهای روشهای پروفیلاکسی سل

10-     علائم بالینی اشکال MMTB ( مایکوباکتریوم غیر سلی ) ونحوه درمان موارد آتیپیک سل

11-     تظاهرات سل در AIDS و نحوه درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-13

 

 

 

 

ج: کانسرریه

1-       علایم ریوی وخارج ریوی سرطان ریه

2-      شناخت علل ایجادکننده وپاتوژنز سرطان ریه

3-      روشهای غربالگری و...

4-      نحوه بررسی بیمارمشکوک به سرطان ریه

5-      بکارگیری روشهای تشخیصی دربیماریابی وتشخیص سرطان ریه

6-      مرحله بندی سرطان ریه

7-      روشهای درمان سرطان ریه

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای  قلب وعروق (1) ویژه متخصصین داخلی کد(39307016)

       روز پنج شنبه مورخ 18/9/1395

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

 

 

 

8:30 14

 

الف : الکتروکاردیوگرافی

 

 

 

 

 

جمع ساعات

300دقیقه

8:30- 10

 

 

 

 

 

الف : الکتروکاردیوگرافی

 

  • علائم ECG را در بیماریهای قلبی بشناسد.
  • تظاهرات ECG آرتیمی ها رابداند.

           تظاهرات ECG رادربزرگی حفرات قلب بشناسد.

الکتروفیزیولوژی قلب , امواج و فواصل ECG, اشتقاقهای ECG,اندازه های طبیعی موج P, کمپلکس QRS, بلوکهای دهلیزی, بطنی , بلوکهای شاخه ای , انفارکتوس میوکارد

جناب آقای دکتر

منوچهر قارونی

(فوق تخصص قلب وعروق)

+

 

جناب آقای دکتر

محمد جعفر محمودی

(فوق تخصص قلب وعروق)

 

 

 

 

 

 

100دقیقه

 

 

 

 

 

 

10-10:30

استراحت

 

 

 

 

 

10:30 12

 

 

 

 

الف : الکتروکاردیوگرافی

  • علائم ECG را در بیماریهای قلبی بشناسد.
  • تظاهرات ECG آرتیمی ها رابداند.
  • تظاهرات ECG رادربزرگی حفرات قلب بشناسد.

موج QT.U.T  و بزرگ شدن , هیپرتروفی دهلیزها , بطنها

 

 

جناب آقای دکتر

سینامرادمند بدیع

(فوق تخصص قلب وعروق)

+

جناب آقای دکتر

شیخ الاسلامی

(فوق تخصص قلب وعروق)

 

 

 

100دقیقه

 

 

 

 

 

12 12:30

 

نماز

 

 

14:30- 12:30

 

 

 

 

 

الف : الکتروکاردیوگرافی

  • علائم ECG را در بیماریهای قلبی بشناسد.
  • تظاهرات ECG آرتیمی ها رابداند.
  • تظاهرات ECG رادربزرگی حفرات قلب بشناسد.

آریتمی ها ( انواع آریتمی) و تظاهرات در بیماریهای شایع

 

 

 

جناب آقای دکتر سینا مرادمند بدیع

(فوق تخصص قلب وعروق)

+

جناب آقای دکتر

انوش برزیگر

(فوق تخصص قلب وعروق)

 

100دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای قلب وعروق  (2) ویژه متخصصین داخلی کد(39307017)

 

       روز پنجشنبه مورخ 1395/09/25

 

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

8:30- 8:15

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

 

9:30- 8:30

 

 

 

د :بیماری پری کارد

1- بیماری پری کارد را بشناسد.

2- درمان آنرا بداند.

 

 

دکتر مرادمند بدیع

 

 

60 دقیقه

 

 

10:30- 9:30

 

 

 

ه: تب روماتیسمی  

1-      تب روماتیسمی را بشناسد .

2-     درمان آنرا بداند.

 

 

دکتر شیخ الاسلام

 

 

    60 دقیقه

 

 

 

11- 10:30

 

 استراحت 

 

 

 

 

 

 

12 - 11

 

 

 

 

 

ب: آندو کاردیت

1-      آندوکاردیت را بشناسد.

2-     درمان آنرا بداند.

 

 

 

خانم دکتر رسولی نژاد

 

 

60 دقیقه

 

 

 

 

12-13

 

 

 

 

 

 

   الف :نارسائی قلبی

1-      نارسائی قلبی را بشناشد.

       2 - درمان آنرا بداند

   

دکتر منوچهر قارونی

 

 

 

 

 

 

60 دقیقه

 

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای  قلب وعروق (3) ویژه متخصصین داخلی کد(39307018)

 

           روز پنج شنبه مورخ 1395/10/02

 

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

8:30- 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

الف : بیماریهای ایسکمیک قلب

1-      داروهای مربوطه را بشناسد .

2-     موارد استعمال آنها را بداند.

 

 

 

 

  

 

دکتر منوچهر قارونی

 

 

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

11:30- 12

 استراحت  و نماز

 

 

 

12- 14

 

 

 

 

 

 

   ب :  داروهای ضد آرتیمی و ترکیبات دیژیتال

1- بیماریهای ایسکمیک قلب ر ا بشناسد.

2- درمان آن را بداند.

 

 

دکتر مرادمند بدیع

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای  دستگاه گوارش (1) ویژه متخصصین داخلی کد(39307019)

 

 

                                روز پنج شنبه مورخ 06/8/95

 

 

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

 

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

 

 

 

 

9:30 8:30

 

 

 

 

الف :اختلالات حرکتی مری

1- علائم وراههای تشخیصی مانند مانومتری                    

2- شناخت بیماریهای شایع مانند آشالازی و اسپاسم منتشر مری   

      3 -  روشهای درمانی   

   دکترگلی سیری

 

 

60

 

 

 

 

10:30-9:30

 

 

 

ب: ازوفاژیت ناشی از ریفلاکس

1- اهمیت و شیوع بیماری

2- روشهای تشخیصی و درمانی در کسانی که با علائم  ریفلاکس گاستروازوفاژیال مراجعه می کنند

3- علائم خارج دستگاه گوارش و عوارض درازمدت بیماری

دکتر دولتشاهی

 

 

60

 

 

 

10:30- 11

استراحت

 

 

 

12-11

 

 

ج: تومورهای مری ومعده

1- تأکید بر اهمیت این بیماریها به خاطر شیوع زیاد در برخی استانهای کشور

2- شناخت عوامل قطعی و احتمالی مستعد کننده این تومورها

3- روشهای درمانی (کموتراپی ،پرتو درمانی و جراحی )

دکتر جمالی

 

 

60

 

 

 

13- 12

 

 

د: اولسر پیتیک

1- علل مهم ایجاد کننده آن مانند هلیکوباکترپیلوری و NSAID

-2  نقش عوامل دیگر مانند سیگار ، استرسهای روحی و عوامل ارثی

3- روشهای تشخیصی و درمانهای جدید 

  دکتر اسحق حسینی

 

 

60

 

 

 

 

         

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای دستگاه گوارش 2  ویژه متخصصین داخلی (کد 39307020)

 

 

       روز پنج شنبه مورخ27/8/95

 

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

9:30-8:30

 

 

 

 

 

الف : بیماریهای انگلی دستگاه گوارش ومجاری صفراوی

1- شناخت علل شایع مانند آسکاریس ، ژیاردیا ، کرمهای پهن و فاسیولاو.

2-  علائم بالینی و آزمایشگاهی

3-  روشهای تشخیصی ودرمانی

دکتراسحق حسینی

 

 

60

 

 

 

 

 

9:30- 10:30

 

 

 

 

ب : تومورهای روده باریک و بزرگ

1- انواع ،تومورها مانند آدنوکارسینوم و لنفوم و غیره و ترتیب شیوع آنها در ایران و کشورهای غربی

2- عوامل مستعد کننده مانند عوامل ژنتیک ،تغذیه ای ، پولیپهای روده ای و.

3- روشهای تشخیص زودرس و درمان 

دکتر ناصری مقدم

 

 

 

 

11-10:30

 

 استراحت

 

 

12 11

 

 

 

  ج: اختلالات حرکتی روده ها

1- شناخت اختلالات شایع مانند سندرم روده تحریک پذیر

2- تأکید بر اهمیت اختلالات شایع بیماریهای دستگاه گوارش

3- علائم بالینی و درمان این بیماری

 

دکتر فرهاد مرادی

60

 

 

13- 12

 

 

د :سنگهای صفراوی

1- شناخت انواع مختلف ابتلای لوله گوارش در بیماریهای کولیت اولسرتیو و کرون

2- تظاهرات خارج روده ای و عوارض درازمدت این بیماریها روشهای مختلف درمان طبی و جراحی 

 دکتر امیر هوشنگ محمدعلیزاده

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای دستگاه گوارش 3  ویژه متخصصین داخلی (کد 39307021)

 

 

       روز پنج شنبه مورخ 13/8/95

 

ساعت

موضوع

سخنران

زمان به (دقیقه )

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

9:30-8:30

 

 

 

الف : هپاتیت های حاد ویروسی

- انواع مختلف هپاتیت های ویروسی حاد مانند هپاتیتهای A,B,C,D,G,E

2-  تظاهرات بالینی ، عوارض  و مرگ ومیر بیماریها  

3-  روشهای پیشگیری شامل واکسیناسیون و ............

 

دکتر شریفی

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

9:30- 10:30

 

 

ب : هپاتیتهای مزمن

1- شناخت علل مختلف ویروسی ،دارویی ، متابولیک و خود ایمنی

2- علا ئم و روشهای تشخیص علل مختلف بیماری

3- عوارض درازمدت و درمان این بیماریها 

 

دکتر تسلیمی

 

 

60

 

 

 

 

10:30- 11

استراحت

 

 

11 - 12

 

 

ج : سیروز کبدی

1- عوارض ایجاد کننده سیروز

2- علائم بالینی و عوارض درازمدت

3- درمانهای نگهدارنده و نقش پیوند کبد در درمان آ ن  

 

  دکتر روشن

 

 

60

 

 

12- 13

 

 

 

د: سرطانهای کبد ، مجاری صفراوی و پانکراس 

- عوامل مستعد کننده و اپیدمیو لوژی این تومورها 

2- تظاهرات بالینی و درمان

 

  دکتر کاظمی

 

 

60

 

 

 

 

 

برنامه باز آموزی مدون بیماریهای دستگاه گوارش4  ویژه متخصصین داخلی (کد 39307022)

 

 

       روز پنج شنبه مورخ 04/09/95

 

ساعت

 

موضوع

 

سخنران

 

زمان به (دقیقه)

 

8:15 - 8:30

 

تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید

 

 

 

9:30-8:30

 

 

 

الف : یبوست مزمن

1-       انواع سنگهای صفراوی

2-       اشکال مختلف تظاهر بالینی مانند دردهای کولیکی ، کله سیستیت و کلانژیت و.....

3-       عوارض درازمدت

درمانهای دارویی، آندوسکوپیک و جراحی

 

 

دکتر شاهین مرآت

 

 

 

60

 

 

10:30-9:30

 

 

ب: کلستاز

1-       تعریف و علل مختلف کلستاز و علائم بالینی آن

2-       کلستازهای ( داخل کبدی: مانند کلستاز دارویی و کلستازحاملگی،

                     خارج کبدی: مانند تومورها وکلانژیت اسکلروزان)

3-       روشهای تشخیصی در بیماری که با کلستاز مراجعه می کند

4-    درمانهای دارویی و جراحی

5-     

 

دکترمهسا خدادوستان

 

 

60

 

 

11-10:30

 

استراحت

 

 

 

12 11

 

 

ج: بیماری التهابی روده

1-       تعریف وعلل ایجاد کننده

2-       شناخت مسائل و بیماریهای همراه مانند هموروئید ،‌زخم منفرد رکتوم (S.R.U) و دیورتیکولوز

3-       نقش رژیمهای غذایی ونحوه زندگی در سیر بیماری

4-      روشهای درمانی

5-       

 

دکتر حمیدکلانتری

 

 

60

 

 

 12:30- 12

 

 

د: پولیپهای دستگاه گوارش

1-       انواع و اهمیت پولیپهای لوله گوارش ( به خصوص کولون) مثل پولیپ های هیپرپلاستیک، آدنوماتوز و....

2-       سندرمهای پولیپوز ارثی

3-       علائم بالینی و روشهای درمانی

4-      ریسک ایجاد کانسر در لوله گوارش

 

دکتر جواد میکائیلی

 

 

30

 

 

13- 12:30

 

 

ه: دیورتیکولهای دستگاه گوارش

1-       توصیف دیورتیکولهای مری ، روده باریک و بزرگ

2-       علائم دیورتیکولها مانند دیور تیکولیت، بیماری دیورتیکولی دردناک ، خونریزی گوارشی و......

3-      روشهای درمان ، علائم و عوارض فوق الذکر

 

 

دکتر جواد میکائیلی

 

30