درباره ما   تماس با ما     پيوندها     تازه ها و اخبار  

 

 Useful Sites and Electronic Journal

سايتها و مجلات الكترونيكي مفيد

 

     www.HBI.Ir                                                         وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

    www.SBMU.ac.Ir                                                     دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

    www.TUMS.ac.Ir                                                                  دانشگاه علوم پزشكي تهران

    www.IUMS.ac.Ir                                                                    دانشگاه علوم پزشكي ايران

    www.Medicinenet.Com                                                                   مركز اطلاعات پزشكي

    www.MedScape.Com                                                                          مركز اخبار پزشكي